14.8.2017

Skauting

Skauské hnutí je největší mezinárodní výchovnou organizací na světě a kromě několika států s autoritativními režimy (Andora, Barma, Čína, Laos a Severní Korea) jsou součástí tohoto celku všechny země. Je to společenství lidí různých národností, ras, vyznání a jazyků, ale přesto je všechny dokáže sjednotit jediná myšlenka – vytvářet svět okolo nás lepším.

Parta a příležitost

Skautské hnutí existuje už více než sto let, a proto se lze o něm bavit jako o pružné organizaci, která během svého vývoje jistě nasbírala mnoho zkušeností.

Skauting je často popisován dvěma nejdůležitějšími slovy – parta a příležitost. Ale co si můžeme konkrétně pod těmito slovy představit?

Je to skupina dětí, přátel, kamarádů, kteří se vždy jednou týdně scházejí a vytváří tak mezi sebou pevnější vztahy. Pomocí her a dalšího programu se učí důležitým vlastnostem jako je spolupráce, schopnost mluvit před lidmi, ale i naslouchat jim, respektovat a pomáhat. Každý z členů má v této družině určité postavení a časem se družina bez něj neobejde. Správně fungující družina je parta cca. stejně starých (mladých) kluků, kteří se už delší dobu znají, jsou sehraní, vědí co od koho očekávat a dokážou snadno řešit problémy. Pokud ale přesto něco nevyjde, tak je tady rádce – člověk zpravidla starší 15 let, ale maximálně o dva roky starší než zbytek družiny. Tento člověk je má za úkol podporovat a pomáhat jim v seberealizaci a rozvoji. Zároveň by ale neměl fungovat jako vedoucí, ale spíše jako starší kamarád, který je vždy ochotný pomoct a jde celé družině příkladem.

Skauting je zároveň nekonečná možnost sebezdokonalování v různých oblastech – fyzických i psychických. Učí člověka postarat se sám o sebe, rozhodovat se (brát přitom i ohled na okolí), převzít zodpovědnost, apod. Dítě (v tomto případě spíše mladší) se seznámí s moderní technikou, zkusí s ní pracovat. Také možnost překonávat sám sebe a porovnávat se s ostatními může být velice atraktivní.

V čem jsme jiní?

To, co nás více či méně odlišuje od ostatních organizací pracujících s dětmi a mládeží, je skautská výchovná metoda. Je založena na těchto sedmi prvcích:

  • Slib a zákon – skautská výchova je především sebevýchovou, v níž klíčovou roli hraje upřímný dobrovolný závazek snažit se žít podle skautských principů. Složením slibu se skaut hlásí k hodnotám, stejně jako ke společenství, se kterým tyto hodnoty sdílí. Zákon mu pomáhá tyto hodnoty nacházet v každodenním životě. Slib a zákon je tak základní oporou jeho duchovního života.
  • Učení se zkušeností – skautská výchovná metoda se opírá o vlastní aktivitu a činnost; vychází z přesvědčení, že člověk se nejlépe něco naučí tím, že to dělá; že znalosti, dovednosti i postoje si osvojí nejlépe za pomoci vlastních prožitků a zkušeností. Z této zásady není vyjmuta ani výchova mravní; skauting neusiluje jen o to, aby člověk nebyl špatný; usiluje o to, aby dobro činil. Proto je součástí skautské sebevýchovy i zásada vykonat každý den alespoň jeden dobrý skutek. Rovněž výchova k odpovědnosti vůči druhým vychází z činů: ze skutečné služby společnosti a bližním.
  • Družina – skauting klade důraz nejen na výchovu všestranně rozvinutého člověka; klade důraz i na jeho roli sociální, na schopnost být platným a odpovědným členem společenství. I proto se skautská výchova odehrává především v malé, přirozené skupině vrstevníků, která představuje pro mladého člověka citové zázemí stejně jako výzvu jeho rozvíjejícím se sociálním dovednostem a umožňuje lépe odhalit jeho silné stránky a uplatnit je ve prospěch celku.
  • Symbolický rámec – výchova mladých lidí je účinná, jen zaujme-li je a hovoří-li k nim jazykem, kterému rozumí a který je oslovuje. Skauting proto používá her, příběhů, symbolů a vzorů, které jsou pro mladé lidi přitažlivé, inspirativní a obohacující; tím jim přibližuje i hodnoty, z nichž skauting vychází.
  • Příroda – pro skauting je příroda nejen nejpřirozenějším výchovným prostředím; je i předmětem zájmu, péče a ochrany; stejně, jako je zdrojem citového a duchovního rozvoje.
  • Program osobního růstu – skauting usiluje nejen o to, nabídnout pestrý a přitažlivý program mladým lidem každé věkové kategorie; podporuje i všestranný individuální rozvoj každého člena založený na jeho vnitřní motivaci a její podpoře.
  • Dospělí průvodci – dospělí ve skautingu hrají roli průvodců mladého člověka, tedy těch, kteří mu nejen ukazují cestu, ale také mu pomáhají, podporují jej a povzbuzují; to vše s respektem k jedinečné lidské bytosti, která dříve nebo později musí za svou cestu převzít plnou odpovědnost.

Oddíl je součástí největší skautské asociace v České republice: Junáka – českého skauta, z. s. Popis skautské výchovné metody jsme převzali přímo z jeho stanov. Junák je zároveň jediným členem světové organizace skautského hnutí (WOSM) v ČR.